Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu

Od dnia 17 października do 15 listopada, potrwa nabór na udzielenie wsparcia na wymianę pokryć dachowych azbestowych. O takie wsparcie może ubiegać się rolnik, który:

* jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie zmieniane pokrycie dachu,

* ma nadany numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

* jest osobą pełnoletnią.

Zakres wsparcia obejmuje wymianę dachu wykonanego z wyrobu zawierającego azbest na nowe, które jest wykonany z materiałów wolnych od azbestu. Budynek musi być przeznaczony do produkcji rolnej. Powierzchnia objęta wsparciem nie może przekraczać 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

* które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku,

* których realizacja zakończy się przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.,

* które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku,

* które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem,

* jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia obliczana jest za pomocą standardowej stawki jednostkowej, która wynosi 100 zł/m2 w wysokości 40% kwoty stanowiącej iloczyn standardowej stawki jednostkowej i, odpowiednio, powierzchni wymienianego pokrycia dachu, co stanowi 40 zł/m2.

Wsparcie przyznaje się w wysokości limitu, który w okresie realizacji KPO wynosi 20 000 zł na jednego beneficjenta.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:

* w powiatach o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy przyznane zostaną 3 pkt.,

* gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez młodego rolnika – 5 pkt.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – PUE, udostępnionego pod adresem  https://epue.arimr.gov.pl.

Warunki przystąpienia do wsparcia wymiany pokrycia dachowego określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2022 r. poz.  1830) oraz Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

 

Źródło:

 – Rozporządzenie Ministra z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830).

 – Regulamin wyboru przedsięwzięć – Wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Fot. gov.pl

 


 

Anna Łuksztet

Stażysta spec. ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

PAŹDZIERNIK 2022