Odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach również w 2023 roku

Komisja Europejska na niosek państw członkowskich, w tym Polski przygotowała rozporządzenie wprowadzające odstępstwo od zakazu produkcji na ugorach oraz od obowiązku zmianowania upraw w roku 2023. Rozporządzenie zostało opublikowane 27 lipca br.

Rozporządzenie realizuje postulaty w zakresie czasowych odstępstw od wdrożenia niektórych norm Dobrej Kultury Rolnej w ramach nowej warunkowości, obowiązującej od 2023 r. w ramach Planu Strategicznego na lata 2023–2027.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2023 r. rolnicy:

– w ramach normy GAEC 7 – nie będą musieli w 2023 roku realizować zmianowania upraw na gruntach ornych;

– w ramach normy GAEC 8 (przeznaczenie 4 proc. gruntów ornych na obszary nieprodukcyjne) – będą mogli w 2023 roku prowadzić produkcję na gruntach ugorowanych, z wyjątkiem upraw: kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Odstępstwo jest czasowe, obowiązuje tylko roku składania wniosków dla kampanii 2023 i jest ściśle związane ze światowym bezpieczeństwem żywnościowym. Dlatego też nie obejmie upraw, które są wykorzystywane do żywienia zwierząt (kukurydzy, soi).

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013.

– Rozporządzenie wykonawcze 2022/1317 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023.

 

Źródło: ARiMR

Fot. Pixabay

 


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym