Refundacja kosztów na bioasekurację – wnioski od 20 czerwca do 22 lipca 2022 r.

W terminie od 20 czerwca do 22 lipca 2022 roku hodowcy trzody chlewnej będą mogli składać wnioski o pomoc na refundację maksymalnie 50% wydatków poniesionych na działania związane z  bioasekuracją.

Refundacji będą podlegać wydatki na:

– zakup mat dezynfekcyjnych;

– zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;

– zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

– zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych;

– przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Do wniosku należy dołączyć:

– faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym;

– oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w przepisach dotyczących postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wnioski należy składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek można przekazać poprzez platformę ePUAP lub przesyłką rejestrowaną (Poczta Polska).

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

 

Źródło: gov.pl

Fot. gov.pl

 


Wiktor Pilarczyk
Referent ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym
CZERWIEC 2022