Pomoc dla rolników za straty spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – wnioski od 16 czerwca

Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 r. w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny oraz suszy, mogą w terminie od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r. składać wnioski o wsparcie w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem:

– gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co  najmniej 20% plonu, lub;

– suszy, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji (Zgłoś szkodę rolniczą), i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła maksymalnie:

* 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;

* 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;

* 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Pomoc będzie udzielana w formie:

– pomocy de minimis w rolnictwie, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, lub;

– pomocy publicznej, poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych wyniosły więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy nie może, jednak przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej.

Pomoc ulega pomniejszeniu o 50%, jeśli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego ze zjawisk.

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego powierzchnię upraw rolnych, na których powstały szkody na skutek wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny;

– uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, lub kalkulację oszacowania szkód, zawierającego powierzchnię upraw rolnych, na której wystąpiła susza;

– kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki (jeżeli nie wynika to  bezpośrednio z treści polisy);

– zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

 

Źródło: ARiMR

Fot. pixabay


 

Ewa Biniek

Referent ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

CZERWIEC 2022