Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór wniosków do 14 lipca 2022

Link do prezentacji:

Restrukturyzacja małych gospodarstw 2022 – zasady udzielania pomocy 03.06.2022

Link do zapisu video:

https://www.youtube.com/watch?v=wNhazFZ7Vjg


W terminie od 16 maja do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski na premię typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” finansowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Głównym kryterium dostępu do pomocy jest wielkość ekonomiczna (SO), która nie może przekroczyć w roku bazowym 13 tyś. euro. Pomoc może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu składania wniosku jest pełnoletni oraz posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, sadów, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami. O wsparcie może ubiegać się także rolnik posiadający nieruchomości służące do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązany jest do jego zrealizowania. Biznesplan musi zawierać opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa oraz opis docelowej sytuacji gospodarstwa. Ponadto zawiera opis sposobu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej do co najmniej 10 tyś. euro oraz wzrost o co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest prowadzenie działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej w celach zarobkowych. Kryterium uznaje się za spełnione jeśli:

 * Dochody z rolnictwa stanowią co najmniej 25% wszystkich dochodów rolnika;

 * Przychody z rolnictwa stanowią co najmniej 25% wszystkich przychodów rolnika.

Działalność rolnicza nie może być prowadzona w celach naukowo – badawczych.

Pomoc w odniesieniu do gospodarstwa przysługuje tylko raz. Premia w całości musi zostać wykorzystana na prowadzoną działalność rolniczą w gospodarstwie oraz udokumentowana. Co najmniej 80% kwoty pomocy muszą stanowić inwestycje w środki trwałe. Wysokość wsparcia przysługująca na Restrukturyzację małych gospodarstw wynosi 60 tyś. zł, wypłacane jest w II ratach:

 * I rata – 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 tyś. zł);

 * II rata – 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 tyś. zł).

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez beneficjenta punktów. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie jeżeli uzyskał minimum 7 punktów. Punkty przyznaje się według kryteriów:

 – Rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);

 – Kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);

 – Wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);

 – Wiek wnioskodawcy, jeżeli w dniu złożenia wniosku nie ma więcej niż 40 lat (1 pkt);

 – Zmiana kierunku produkcji (2 pkt);

 – Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

* Powyżej 20 tyś. euro (5 pkt);

* Od 16 do 20 tyś. euro (4 pkt);

* Od 12 do 16 tyś. euro (2 pkt);

* Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy (2 pkt).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2021 poz. 2252) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. pixabay


Wiktor Pilarczyk

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

MAJ 2022