Dopłaty do materiału siewnego – nabór do 25 czerwca

W terminie od 25.05.2022 r. do 25.06.2022 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłat za zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny.

Dopłaty przysługują do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych zostaną określone do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Gatunki roślin uprawnych, do których przysługują dopłaty:

– Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;

– Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

– Ziemniak.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Do wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest dołączyć:

– faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2022 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia; i/lub;

– dokumentu wydania z magazynu materiału siewnego wystawionego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia.

*Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych), lub;

*złożyć oświadczenie (sekcja VI wniosku) o wielkości ww. pomocy de minimis otrzymanych w tym okresie.

Wnioski należy składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek można przekazać poprzez platformę ePUAP lub przesyłką rejestrowaną (Poczta Polska).

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-kampania-2022

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Fot. ARIMR


Wiktor Pilarczyk

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

CZERWIEC 2022