Nawadnianie w gospodarstwie rolnym – dotacja do inwestycjiprzedłużony nabór do 27 czerwca 2022

W terminie od 29 marca do 27 maja 2022 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na inwestycje  „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

O pomoc, która realizowana jest w ramach poddziałania, mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha oraz posiadający wpis do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR. Gospodarstwa wnioskujące o wsparcie muszą prowadzić produkcję towarową udokumentowaną przychodem ze sprzedaży własnych płodów rolnych za kwotę co najmniej 5 tys. zł (odnotowaną w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie wymaga wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA), jednak każda z inwestycji w nawadnianie wiąże się z koniecznością prowadzenia w gospodarstwie monitoringu w zakresie zużycia wody.

Pomoc ma postać dofinansowania części poniesionych przez beneficjentów kosztów związanych z realizowaną operacją. Wartość wsparcia w całym okresie programowym PROW 2014-2020 może osiągnąć poziom 100 tys. złotych (jest to odrębna pula w stosunku do obszarów A-D). Poziom dofinansowania wynosi 50%, a w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik wynosi ona 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wsparciem z ARiMR w ramach ściśle określonych scenariuszy mogą zostać objęte trzy zasadnicze rodzaje inwestycji:

 – wykonanie nowej instalacji nawodnienia;

 – ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej;

 – ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:

 – w przypadku ulepszenia istniejących instalacji wykazać wpływ planowanej inwestycji na potencjalną oszczędności wody na poziomie minimum 10%;

 – w przypadku powiększenia obszaru nawadniania wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;

 – w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry uzyskać faktyczną oszczędność wody na poziomie co najmniej 50%.

Niezbędne przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy na nawadnianie są dokumenty preselekcyjne, których niedołączenie pozostawia wniosek bez możliwości dalszego rozpatrzenia:

 – kopia projektu wraz z decyzją zatwierdzającą projekt na wykonanie ujęcia wód podziemnych;

 – kopia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku inwestycji, która obejmuje:

* wykonanie ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych;

* wykorzystanie wód powierzchniowych lub podziemnych do nawadniania upraw;

 – kopia zgłoszenia wodnoprawnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o niezgłoszeniu odmowy do zgłoszenia wodnoprawnego;

 – opinia dotycząca zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania w celu nawadniania upraw oraz gruntów w gospodarstwie wydaną przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zawodzie geolog.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. pixabay


Wiktor Pilarczyk

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

MARZEC 2022