Dopłaty do zakupu nawozów mineralnych – wydłużony termin składania wniosków do 31.05.

W terminie od dnia 25.04.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. producenci rolni, którzy nabyli nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 1.09.2021 r. do 15.05.2022 r. mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej o charakterze tymczasowych środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE C 131 I z 24.03.2022).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura powiatowego ARiMR.

Pomoc skierowana jest do producentów rolnych:

 * którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

 * posiadających status mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,

 * którzy do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Maksymalna wysokość wsparcia dla gospodarstwa nie może przekroczyć iloczynu powierzchni użytków rolnych deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i stawki pomocy w wysokości:

 – 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,

 – 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, w których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Pomoc przyznawana jest do 50 ha (grunty powyżej tej powierzchni nie są brane pod uwagę w wyliczeniu maksymalnej wysokości pomocy). Przy ustalaniu maksymalnej stawki pomocy w pierwszej kolejności uwzględniane są grunty orne przed łąkami, pastwiskami i trawami na gruntach ornych.

W przypadku, gdy wnioskowana przez rolników pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł w skali całego kraju, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Wysokość pomocy ustalana będzie przez ARiMR jako:

Iloczyn liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1.09.2021 r. do 15.05.2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1.09.2021 r. do 15.05.2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

 * ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,

 * alternatywnie poziom ceny bazowej może zostać uwzględniony na podstawie będących w posiadaniu rolnika faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1.09.2020 r. do dnia 15.05.2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

 * kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1.09.2021 r. do dnia 15.05.2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

 * dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może (lecz nie musi) dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1.09.2020 r. do dnia 15.05.2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez (wówczas cena bazowa będzie wyliczana na podstawie dostarczonych dokumentów).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/ 

https://www.gov.pl/web/arimr/nawozy2022-pomoc-publiczna

Fot. pixabay


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

MAJ 2022