Premie dla młodych rolników – nabór do 29 maja 2022

W terminie od 31 marca do 29 maja 2022 roku poprowadzony będzie nabór wniosków o pomoc finansową typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania 6.1 „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Wsparcie realizowane w ramach poddziałania skierowane jest dla młodych rolników, którzy w dniu składania wniosku mają nie więcej niż 40 lat, rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa o powierzchni minimum 1 ha nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, zobowiązują się utworzyć w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo o powierzchni co najmniej równej średniej powierzchni gospodarstw w kraju, lub średniej wojewódzkiej dla województw (w których średnia powierzchnia jest niższa od krajowej). Wielkość ekonomiczna tworzonego gospodarstwa musi mieścić się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro.

Do przyznania pomocy wymagane jest przedstawienie biznesplanu zawierającego opis sposobu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) co najmniej o 10%.

Pomoc w odniesieniu do gospodarstwa przysługuje tylko raz. Premia w całości musi zostać wykorzystana na prowadzoną działalność rolniczą w gospodarstwie oraz udokumentowana. Wysokość wsparcia to 150 tys. zł., wypłacane jest w dwóch ratach:

 – Rata I to 80% całkowitej wartości premii – 120 tys. zł.;

 – Rata II to 20% całkowitej wartości premii – 30 tys. zł.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez beneficjenta punktów. Otrzymanie co najmniej 8 punktów kwalifikuje gospodarstwo do ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników”. Punkty przyznaje się na podstawie poniższych kryteriów:

 – powierzchna gruntów rolnych w gospodarstwie (do 7 punktów);

 – posiadane kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 punktów);

 – związana z działalnością rolniczą inwestycja budowalna (3 punkty);

 – działania w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1 punkt);

 – przygotowanie produktów rolnych z własnego gospodarstwa do sprzedaży (1 punkt);

 – przetwarzanie wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych (1 punkt);

 – zobowiązanie do przygotowania planu nawozowego oraz stosowanie tego planu (2 punkty);

 – inwestycje związane z ochroną środowiska i klimatu (do 5 punktów);

 – różnica wieku między młodym rolnikiem a przekazującym gospodarstwo:

* powyżej 15 do 25 lat (2 punkty);

* powyżej 25 lat (4 punkty);

 – przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 759) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. freepik.com


Wiktor Pilarczyk 

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

MARZEC 2022