Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze A – przedłużony nabór do 27 czerwca 2022

W terminie od 29 marca do 27 maja 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmowane będą przez oddziały regionalne ARiMR. W ramach ogłoszonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy wyłącznie dla obszaru A:

 – rozwój produkcji prosiąt (obszar A), który doprowadzi do wzrostu liczby utrzymywanych loch do co najmniej 50 sztuk.

Jest to wsparcie realizowane w ramach PROW 2014-2020, skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych (lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej) oraz indywidualnie nadany numer gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna (SO) w roku bazowym (2022) mieści się w przedziale od 13 tys. euro do 250 tys. euro.

Pomoc można otrzymać na inwestycje związane ze zwiększeniem wartości dodanej produktu oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku wyjściowego.

Wnioskodawcy na własną odpowiedzialność mogą rozpocząć realizację inwestycji po złożeniu wniosku. Zakończeni operacji musi natomiast nastąpić w terminie:

 – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach;

 – 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie;

 – w każdym z powyższych przypadków jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Pomoc na “Modernizację gospodarstw rolnych” ma postać dofinansowania części poniesionych przez rolników kosztów związanych z realizowaną przez nich operacją. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników pomoc może wynieść 60%.

Łączna wartość wsparcia w wynosi maksymalnie 900 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub przebudową innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi do 200 tys. zł.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach złożonych wraz z wnioskiem w dniu złożenia tego wniosku.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez beneficjenta punktów związanych z:

 – przedmiotem planowanej operacji: premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu oraz inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych;

 – planowanym zwiększeniem skali produkcji, liczebności stada loch;

 – uczestnictwem w unijnych lub krajowych systemach jakości;

 – wiekiem wnioskodawcy;

 – stosowana będzie również preferencja dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które nie występowały wcześniej o wsparcie w ramach określonych działań PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, LEADER.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. pixabay


Wiktor Pilarczyk 

Referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

MARZEC 2022