Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – nabór do 28.04.

W terminie od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik może ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przedmiotem wsparcia jest podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej po raz pierwszy, podjęcie działalności ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc jest bardzo szeroki.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

1. 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

2. 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

3. 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in. wtedy, gdy gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, jest położone na terenie: gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Kolejność przysługiwania pomocy uzależniona jest od sumy uzyskanych przez wniosek punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie minimum 4 punktów, przyznawanych w oparciu o kryteria wyboru:

 1. operacje realizowane przez wnioskodawców posiadających kwalifikacje zawodowe
z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie
(3 punkty);

 2. operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt);

 3. innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty);

 4. operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);

 5. operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);

 6. operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:

 – więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,

 – co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,

 – co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Za koszty, które mogą zostać objęte premią uznaje się te, które zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne związane z działalnością pozarolniczą opisaną kodem PKD, na realizację, których występuje się o pomoc w jednym wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi oraz przewiduje:

 – wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje
w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy, które zapewnią uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów,

 – zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, przy czym planowane wydatki na zakup samochodu osobowego nie mogą stanowić więcej niż 50% kwoty pomocy,

 – utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, związanego bezpośrednio
z podejmowaną działalnością pozarolniczą objętą pomocą oraz

 – że działalność jest dochodowa.

Należy podkreślić, że wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Jednak inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących: własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Pomocy natomiast nie może otrzymać podmiot, który uzyskał pomoc finansową w ramach:

 1. operacji typu Premie dla młodych rolnikóww ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020,

 2. operacji typu Restrukturyzacja małych gospodarstww ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej” na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętego PROW na lata 2014-2020.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1196, z późn. zm.).

Źródło: ARIMR

Fot. pexels


Paulina Cholewińska

Specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022