Sprawozdanie BDO do 15 marca 2022 r.

Ustawa  o odpadach określa wszelkie środki, które służą ochronie środowiska, życia oraz zdrowia ludzi po przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, a także przezzmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywnościtakiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Narzędziem, które wspomaga realizację założonego celu jest  zintegrowany system teleinformatyczny – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 – wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,

 – wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz

 – produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W związku z powyższym niektóre podmioty w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu w Rejestrze BDO. Należą do nich m.in.. producenci pojazdów, sklepy, hurtownie, blacharnie, lakiernie, restauracje, stolarnie, weterynaria oraz rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 hektarów. Zatem rolnicy zobowiązani są także złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

W systemie BDO należy stworzyć sprawozdanie na podstawie ewidencji prowadzonej w ciągu roku, które następnie wysyła się do właściwego urzędu marszałkowskiego. W przypadku prowadzenia działalności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego właściwym organem jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Sprawozdanie tworzy się wchodząc za pomocą profilu zaufanego do systemu BDO. Następnie z  menu podręcznego należy wybrać zakładkę sprawozdawczość, a w dalszej kolejności sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Tworząc nowe sprawozdanie należy wybrać odpowiedni rok sprawozdawczy oraz adres organu do którego jest wysyłane. W kolejnej części sprawozdania należy podać wszystkie dane które dotyczą działalności tj. nazwa podmiotu, numer rejestracyjny, numer NIP, adres siedziby głównej firmy. Sprawozdanie zawiera kilkanaście działów, które są wypełniane odpowiednio w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wypełniając sprawozdanie należy także podać rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD. Istotny jest dział XI, który zawiera informacje o wytworzonych odpadach, miejsce związane z wytwarzanymi odpadami oraz rodzaje i ilość wytwarzanych odpadów w danym roku sprawozdawczym. Masę odpadów należy podać w tonach z 4 miejscami po przecinku. Z kolei suchą masę należy podać wyłącznie dla uwodnionych (płynnych) odpadów. Natomiast w przypadku odpadów stałych należy wpisać 0. Po wypełnieniu wszystkich danych należy je zapisać, aby mogły zostać wysłane.

Wszystkie Informacje zawarte w sprawozdaniach weryfikuje marszałek województwa.
Jeżeli z weryfikacji wyniknie, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, wówczas organ sprawdzający wzywa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona korekty sprawozdania w wyznaczonym terminie, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania. Zgodnie z art. 180a Ustawy o odpadach za niezłożenie sprawozdania BDO przewidziano sankcję w postaci kary grzywny. Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł.

Reasumując, należy podkreślić, że dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. Warto jednak podkreślić, że Rejestr BDO ma przede wszystkim za zadanie uszczelnić system gospodarowania odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach niewątpliwie zwiększy kontrolę nad krajową gospodarka odpadami i zwiększy monitoring przepływu strumieni odpadów, a także pozwoli ograniczyć wszelkie nieprawidłowości w sektorze gospodarki odpadami.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

Fot. pixabay


Paulina Cholewińska

Specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022