Nadszedł czas, by złożyć zeznanie podatkowe

Jak co roku – nadszedł czas na rozliczenie się z osiągniętych przychodów w 2021 r. W zależności od swojej formy zarobkowej, należy sporządzić odpowiednie zeznanie podatkowe. Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 r. Krótszy czas na złożenie deklaracji podatkowej mają osoby, które są zobowiązane złożyć PIT-28. Formularz należy sporządzić do 28 lutego 2022 r.

By złożyć deklarację roczną, mamy do wyboru następujące metody jej dostarczenia:

 – wysłać podpisaną elektronicznie deklarację za pośrednictwem Internetu i uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 – złożyć osobiście w okienku podawczym w Urzędzie Skarbowym.

Najprostszym sposobem na rozliczenie się jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Od 1 lutego 2021 roku Twój e-PIT można znaleźć w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Do e-Urzędu Skarbowego możemy się zalogować na 3 sposoby:

 – przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

 – danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

(Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – zaloguj się przez login.gov.pl lub aplikację mObywatel.

 – przez aplikację mObywatel.

Na stronie www.podatki.gov.pl (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/twoj-e-pit-jak-go-zlozyc-krok-po-kroku/) znajdziemy instrukcję – jak krok po kroku złożyć poszczególny PIT.

Warto przypomnieć, że w przypadku, gdy deklaracja roczna składana jest elektronicznie, Urząd Skarbowy ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Natomiast deklaracja roczna złożona papierowo wydłuża okres zwrotu podatku do 3 miesięcy, liczony od dnia złożenia deklaracji.

Jaki formularz wybrać?

PIT-37 – najpopularniejsza deklaracja podatkowa składana przez osoby, które otrzymują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, np. pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista. Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17% i 32%). PIT-37 rozliczamy na podstawie otrzymanego PIT-11 (termin na otrzymanie PIT-11 minął 28 lutego 2022 r.). Proszę pamiętać, że zeznanie należy złożyć również w przypadku, gdy uzyskujemy wyłącznie przychód zwolniony z podatku w związku ze stosowaniem ulgi dla młodych (do 26 r. ż.).

PIT-36 – deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Deklarację tą wybierają osoby, które w poprzednim roku prowadziły:

 – pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

 – działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, albo

uzyskiwały przychody z :

 — tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

 — ze źródeł krajowych, od których płatnik nie przekazuje Ci informacji o wysokości Twoich dochodów (sam odpowiadasz w pełni za wyliczenie i zapłatę swoich podatków i zaliczek na podatek),

 — ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników.

PIT-38 -deklaracja dla osób rozliczających przychody z tytułu:

 – odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, ze spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej, innych papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (czyli rozliczania przychodu z tzw. sprzedaży krótkiej), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Deklarację wypełniamy na podstawie otrzymanego PIT 8C. Jednak, jeśli nie otrzymamy tej informacji, PIT 38 i tak jesteśmy zobowiązani złożyć.

Formularz składamy – niezależnie od tego, czy uzyskujemy przychody z innych źródeł.

PIT-39 – składają podatnicy którzy w roku podatkowym rozliczają przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu mieszkalnego itp.) oraz z zamiany nieruchomości i praw.

 

Rozliczając się należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy uzyskujemy przychody z różnych źródeł (np. etat + działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) będzie trzeba złożyć dwa różne zeznania podatkowe. W inne sytuacji podatnik składający PIT-36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-36 również PIT-38 i PIT-28 w zależności od sytuacji. Każdą sytuację należy oddzielnie przeanalizować.

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego, trzeba również wziąć pod uwagę takie możliwości jak:

 – różne ulgi,

 – rozliczenie się wspólnie z małżonkiem,

 – osoby samotnie wychowujące dzieci,

 – rozliczenie straty z lat ubiegłych.

Co jest równie ważne – w przypadku uzyskiwania wyłącznie przychodów zwolnionych z podatku, nie składamy żadnej deklaracji.

 

Niezłożenie deklaracji grozi odpowiedzialnością karną skarbową!

 

Źródło:

podatki.gov.pl, e-pity.pl

Stan prawny na 08.02.2022 r.

Fot. pexels

 


Marta Knop-Kołodziej

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

LUTY 2022