Ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest możliwe, a w niektórych przypadkach nawet obowiązkowe.

O konieczności ubezpieczenia decyduje powierzchnia gospodarstwa lub np. sposób finansowania w przypadku jego zakupu.

Budynki gospodarcze uwzględnione w polisie mieszkaniowej są chronione dokładnie w takim samym zakresie, jak dom mieszkalny. Umowę z towarzystwem należy więc skonstruować w taki sposób, żeby efektywnie zabezpieczyć całą posesję, a nie tylko sam dom, np. ustalając wyższe sumy ubezpieczenia dla ruchomości czy też uwzględniając przydatne rozszerzenia.

Budynek gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy), aby nim mógł być, musi spełniać kilka kryteriów: mianowicie stanowić część gospodarstwa rolnego, posiadać fundament i dach, a także zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Inne mniej lub bardziej oczywiste warunki to:

– trwałe związanie z gruntem,

– własność rolnika,

– położenie na terenie ubezpieczonej nieruchomości,

– powierzchnia co najmniej 20 m².

Budynki gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników. Obowiązek ten powstaje w momencie, gdy nieruchomość zostaje pokryta dachem.

Jeśli gospodarstwo ma powierzchnię mniejszą niż 1 hektar, ubezpieczenie znajdujących się na jego obszarze budynków nie jest obowiązkowe – można wówczas wykupić zwykłą polisę mieszkaniową i włączyć w nią zabudowania na posesji.

W umowie ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego znajdziemy praktycznie te same zapisy, co w zwykłej polisie ubezpieczeniowej, czyli m. in.:

– zakres odpowiedzialności towarzystwa (liczba i charakter ryzyk);

– wyłączenia odpowiedzialności;

– daty otwierające i zamykające okres ochrony;

– informacje o innych ograniczeniach, np. karencjach;

– sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne możliwe wysokości odszkodowania wynikające z realnej wartości ubezpieczonego mienia;

– informacje o wysokości składki oraz terminie bądź terminach jej zapłaty;

– informacje o nieruchomości i dane stron umowy;

– zapisy opisujące możliwość odstąpienia od umowy. 

Należy zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia na warianty wypłaty za wartość mienia:

– odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego ale nie ulepszonego: – dla budynków, budowli i stałych elementów wykończeniowych – wartość odpowiadająca kosztom naprawy/wymiany, remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrów technicznych, wymiarów, konstrukcji i materiałów lub zakupu/wytworzenia nowego mienia tego samego rodzaju, typu oraz o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w oparciu o ogólnopolskie oferty sprzedaży, – dla ruchomości domowych – wartość odpowiadająca kosztom naprawy, zakupu/wytworzenia nowego mienia tego samego rodzaju, typu oraz o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach technicznych w oparciu o ogólnopolskie oferty sprzedaży,

– rynkowa – wartość odpowiadająca cenie zakupu mienia możliwej do uzyskania na rynku lokalnym,

– rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia technicznego,

 

Jeśli zdecydujemy się na poszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, to możemy w nie włączyć m. in.: 

– mienie ruchome,

– sprzęt rolniczy i maszyny rolnicze,

– pojazdy wolnobieżne,

– zwierzęta gospodarskie,

– ziemiopłody,

– zapasy oraz materiały,

– mikroinstalacja OZE (odnawialne źródła energii).

Umowę ubezpieczeniową podpisuje się na 12 miesięcy, a później można ją przedłużyć lub wykupić polisę w innym towarzystwie.

Fot. pixabay


Piotr Wojtowicz

Starszy specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

STYCZEŃ 2022