Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami – dotacja na inwestycje

W terminie od 10 grudnia 2021 do 7 lutego 2022 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na inwestycje w ramach poddziałania 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Wnioski o przyznanie dofinansowania przyjmowane będą w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Poza osobistym złożeniem wniosku możliwe jest wyznaczenie osoby upoważnionej, przesłanie wniosku za pomocą przesyłki rejestrowanej lub za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, a także przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą w swoim gospodarstwie chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem:

– chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub

– chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub

– 750 stanowisk dla macior.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

– 50% kosztów kwalifikowalnych;

– 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”.

Wsparcie dotyczy inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą, które zapewnią m.in.:

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,

– kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego,

b) doposażeniem gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się w sytuacji, gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych, albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „programie działań”, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z „Programem działań” termin na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych został określony na:

– 12.2024 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP

– 12.2021 r. – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Przy ocenie punktowej wniosków uwzględniane będą m.in.:

– liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

– udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie,

– wcześniejsze ubieganie się o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostanie opublikowana lista kolejności przysługiwania pomocy.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Fot. https://www.gov.pl/web/arimr


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

GRUDZIEŃ 2021