Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof – od 3 stycznia 2022 r. – nabór ciągły

Wsparcie kierowane jest do dwóch grup wnioskodawców:

1. Rolników

2. Producentów trzody chlewnej

O wsparcie mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto, o taką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

                Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy. 

 Aby spełniać kryterium dostępu do pomocy w zakresie wysokości szkód muszą one w danym roku kalendarzowym:

– wynieść co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, oraz

– dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów wchodzących w zakres kosztów kwalifikowalnych (warunek ten dotyczy m. in. maszyn, urządzeń, nasadzeń w sadzie).

            Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok  30% świń będących w posiadaniu rolnika. 

            Pomoc ma formę refundacji do 80% kosztów. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł.

            Na podstawie oszacowanej przez komisję wartości szkód w środkach trwałych gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, bądź wartości szacowania zwierząt, na podstawie protokołu szacowania zwierząt określana jest wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik.

Ponadto, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia.

Ponadto, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

W sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia losowego zniszczeniu uległ budynek oraz znajdujące się w nim wyposażenie (np. linia sortująca, agregat chłodniczy), bądź zniszczeniu uległo samo wyposażenie tego budynku, koszt odtworzenia wyposażenia może stanowić koszt kwalifikowalny (o ile szkoda została oszacowana przez komisję). Mienie znajdujące się w budynku nie jest bowiem objęte obowiązkowym ubezpieczeniem budynków rolniczych.        

Informacje na temat typu operacji “Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/

Fot. pixabay.com


Piotr Wójtowicz

Starszy specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

GRUDZIEŃ 2021