Pomoc dla rolników, którzy w latach 2018 – 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko

W terminie od dnia 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. producenci rolni, którzy w latach 2018 – 2020 co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko od podmiotu, któremu to mleko zostało sprzedane, w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wobec tego podmiotu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie.

Pomoc skierowana jest do producentów rolnych:

– którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

– co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer;

– posiadających status mikroprzedsiębiorstwa, małego albo średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia UE nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć:

1. kwoty utraconego dochodu z tytułu sprzedaży mleka w roku, w którym producent rolny nie otrzymał zapłaty za sprzedane mleko. Utracony dochód obliczany jest jako różnica między iloczynem liczby litrów mleka sprzedanych w roku, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka uzyskanej w tym roku, a iloczynem średniej liczby litrów mleka sprzedanych:

– w kolejnych trzech latach przed rokiem, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie lub

– w ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek o udzielenie pomocy i średniej ceny sprzedaży mleka w tym okresie, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu;

2. 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka, lub listy wierzytelności, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018-2020, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

– kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka;

– kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 – 2020 r., sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej;

– zgodę współwłaściciela – w przypadku, gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w kancelarii biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, odpowiednio data nadania.

Żródło: https://www.gov.pl/web/arimr

Fot. https://www.gov.pl/web/arimr


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

GRUDZIEŃ 2021