Modernizacja gospodarstw rolnych
obszar A, B, C, D

W wydłużonym terminie od 21 czerwca do 20 września 2021 roku prowadzony będzie wyczekiwany przez rolników nabór wniosków w ramach poddziałania „4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wnioski przyjmowane będą przez właściwe miejscowo oddziały regionalne ARiMR. W ramach ogłoszonego naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w jednym z obszarów:

– rozwój produkcji prosiąt (obszar A), który doprowadzi do wzrostu liczby utrzymywanych loch do co najmniej 50 sztuk,

– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B), który doprowadzi do wzrostu liczby utrzymywanych krów do co najmniej 25 sztuk,

– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C),

– zmiana profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D).

Jest to wsparcie realizowane w ramach PROW 2014-2020, skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych (lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej) oraz nadany indywidualnie numer gospodarstwa (obecnie brak możliwości posługiwania się numerem współmałżonka), których wielkość ekonomiczna (SO) w roku bazowym (2021) mieści się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro.  Od opisanej wyżej reguły wyjątek stanowią rolnicy, którzy wspólnie wnioskują o przyznanie pomocy. W przypadku wspólnego wnioskowania dolna granica wielkości ekonomicznej (SO) pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich wspólnie wnioskujących gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Po zrealizowaniu operacji wielkość ekonomiczna każdego ze wspólnie wnioskujących gospodarstw musi osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu oraz doprowadzi to do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10% w odniesieniu do roku wyjściowego.

Wnioskodawcy na własną odpowiedzialność mogą rozpocząć realizację inwestycji po złożeniu wniosku (zgodnie z właściwym trybem wyboru oferentów). Zakończenie operacji musi natomiast nastąpić w okresie:

– 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

– 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,

– w każdym przypadku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Pomoc na “Modernizację gospodarstw rolnych” ma postać dofinansowania części poniesionych przez beneficjentów kosztów związanych z realizowaną operacją. Poziom dofinansowania wynosi 50%, a w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników, 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Łączna wartość wsparcia w ramach tego poddziałania nie może przekroczyć 500 tys. zł (w obszarze A 900 tys. zł), przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach max. wysokość pomocy wynosi do 200 tys. zł w całym okresie PROW 2014 – 2020.

W związku z tym, iż nabór i termin składania wniosków o przyznanie pomocy jest wspólny dla obszarów: „A” – „D”, pomoc przysługuje według następującej kolejności:

1) na operacje w obszarze „A”,

2) na operacje w obszarze „C”,

3) na operacje w obszarze „B”,

4) na operacje w obszarze „D”.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach złożonych wraz z tym wnioskiem w dniu złożenia tego wniosku.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez beneficjenta punktów związanych z:

– przedmiotem planowanej operacji: premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu oraz inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych (w aktualnym naborze wyłączono z wsparcia inwestycje trwale powiązane z gruntem realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące oraz polegające na dokończeniu rozpoczętych inwestycji budowlanych),

– planowanym zwiększeniem skali produkcji,

– zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie,

– uczestnictwem w unijnych lub krajowych systemach jakości,

– wiekiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie,

– stosowana będzie również preferencja dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które nie występowały wcześniej o wsparcie w ramach określonych działań PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, LEADER.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 1371) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Fot. pixabay.com


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym