Dotacja na inwestycje w nawadnianie upraw

W terminie od 21 czerwca do 20 września 2021 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na inwestycje w ramach cyklicznie uruchamianego poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych związane z nawadnianiem upraw. 

O pomoc, która realizowana jest w ramach poddziałania, mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha oraz posiadający wpis do ewidencji producentów rolnych prowadzonej przez ARiMR. Gospodarstwa wnioskujące o wsparcie muszą prowadzić produkcję towarową udokumentowaną przychodem ze sprzedaży własnych płodów rolnych za kwotę minimum 5 tys. zł (odnotowaną w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku). Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie wymaga wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA), jednak każda z inwestycji w nawadnianie wiąże się z koniecznością prowadzenia w gospodarstwie monitoringu w zakresie zużycia wody.

Pomoc ma postać dofinansowania części poniesionych przez beneficjentów kosztów związanych z realizowaną operacją. Poziom dofinansowania wynosi 50%, a w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik – 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych (m.in. budowy studni i zbiorników do nawadniania upraw; zakupu maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem).

Wartość wsparcia w całym okresie programowym PROW 2014-2020 może osiągnąć poziom 100 tys. złotych, co istotne limit ten jest niezależny od wsparcia wykorzystanego w obszarach „A” – „D” poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych.

Wsparciem z ARiMR w ramach ściśle określonych scenariuszy mogą zostać objęte trzy zasadnicze kategorie inwestycji:

– ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;

– powiększające obszar nawadniania;

– jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:

– w przypadku ulepszenia istniejących instalacji wykazać wpływ planowanej inwestycji na potencjalną oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.;

– w przypadku powiększenia obszaru nawadniania wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko;

– w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry uzyskać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody.

Żródło: https://www.arimr.gov.pl/


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym