Uwaga! Zmiana przepisów dotyczących wniosków PROW 2014-2020 pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19


W dniu 15 maja 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904). Zmienia ona przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182 i 904) w zakresie biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią Covid-19.

Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na: 

– pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia,

– przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Oba zapisy dotyczyły wniosków, których niekompletność wynikała z ograniczeń związanych z trwającą pandemią.

W myśl znowelizowanych przepisów Wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia wymaganych korekt oraz dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 904), tj. nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

Wskazany powyżej 60 – dniowy termin dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy upływający w dniu 14 lipca 2021 r. będzie zachowany, jeżeli dowody na przyznanie pomocy (dokumenty):

– zostaną nadane za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320), w tym również za pośrednictwem usługi „Pocztex – Kuriera Poczty Polskiej” nadanej w tej placówce. Za terminowe złożenie ww. dokumentów, w przypadku ich złożenia przesyłką rejestrowaną uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę (tzw. data stempla pocztowego).

– wpłyną do ARiMR – w przypadku dokumentów, składanych osobiście lub przez pełnomocnika, lub za pośrednictwem operatora pocztowego innego, niż operator wyznaczony.

– zostaną przesłane do ARiMR w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), przy czym dokument,  złożony w formie elektronicznej  na elektroniczną skrzynkę podawczą musi: być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub zostać uwierzytelniony, w sposób, zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres elektroniczny do korespondencji wnoszącego dokument. W przypadku przekazania dokumentów do ARiMR za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) o terminowości decyduje data dostarczenia, widniejąca w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru [UPO].

W przypadku niedochowania ww. terminu, Agencja odmówi przyznania pomocy.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym