Nowe stawki dopłat do materiału siewnego

Od 15 stycznia br. obowiązują zaktualizowane stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 wynoszą:

67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.,

108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych,

339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2020 r. złożono 63 053 wnioski o przyznanie dopłaty. Na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł.

Producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do następujących powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany:

– 860 281 ha – w przypadku zbóż,

– 30 403 ha – w przypadku roślin strączkowych,

– 38 856 ha – w przypadku ziemniaka.

Dopłaty, o których mowa powyżej udzielane są w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego na podstawie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wykorzystano materiały: ARiMR


Waldemar Poświata

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Styczeń 2021