Wsparcie dla grup producentów rolnych

Od 15 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r. prowadzony będzie w oddziałach regionalnych ARiMR nabór w ramach poddziałania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą wystąpić również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Z wsparcia wykluczone zostały podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa lub organizacja, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ponadto pomoc stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych / organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym: członkami beneficjenta, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

– po pierwszym roku prowadzenia działalności – 10 %,

– po drugim roku prowadzenia działalności – 9 %,

– po trzecim roku prowadzenia działalności – 8 %,

– po czwartym roku prowadzenia działalności – 7 %,

– po piątym roku prowadzenia działalności – 6 %

– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta.

 Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284 z późn.zm.).

Formularze dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wsparcie oraz informacje dotyczące zasad udzielania wsparcia w tym oceny wniosków dostępne są pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-9-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-dzialanie-9-prow-2014-2020.html

Źródło: arimr.gov.pl

Fot. pixabay.com , pexels.com


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym