Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że na podstawie Uchwały Nr 20 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 3 grudnia 2020 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w pierwszym kwartale 2021 r.

W związku z powyższym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2021 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie – jest jednakowa, bez dodatkowego podziału na posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego.

Natomiast jeżeli rolnik, małżonek bądź domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 14,00 zł miesięcznie (42 zł*1/3= 14 zł)

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2021 r. wynosić będzie 10% obowiązującej w grudniu br. emerytury podstawowej (972,40 zł), a zatem 97,00 zł miesięcznie (również bez dodatkowego podziału ze względu na posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego).

Z kolei  dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie kolejno:

1. 12% emerytury podstawowej, tj. 117,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

2. 24% emerytury podstawowej, tj. 233,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

3. 36% emerytury podstawowej, tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,

4. 48% emerytury podstawowej, tj. 467,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za I kwartał 2021 r., tj. 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. 1 lutego 2021 r. (tj. poniedziałek).

Tab. 1 Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2021 r.

Źródło:    www.krus.gov.pl

Fot. pixabay.com

 


Paulina Cholewińska

Starszy referent ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym