Wydłużono termin składania wniosków na Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej


Do 15 lutego 2021 roku wydłużony został termin naboru wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania 6.4 “Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

Pierwotnie termin składania wniosków o przyznanie pomocy na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” upływał 13 stycznia.

Pomoc na “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

– 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

– 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

– 01.63.Z  – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Wsparcie w postaci refundacji obejmuje do 50 proc. kosztów zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych:

– maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej,

– aparatury pomiarowej i kontrolnej,

– sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług,

– wdrożenia systemu zarządzania jakością,

– opłat za patenty i licencje.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł dla jednego beneficjenta.

Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

Źródło:    https://www.arimr.gov.pl/

mnnm


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

hghg

Styczeń 2021

S