Istotne zmiany w naborach PROW

Po bardzo intensywnym pod względem wdrażanych działań inwestycyjnych PROW końcu roku 2020 równie aktywnie zapowiada się początek nowego roku.

Już w pierwszych dniach stycznia wnioskować można o „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w następujących typach operacji:

– „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – w terminie do dnia 26 lutego 2021 r.,

– „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie – w terminie do dnia 28 stycznia 2021 r.,

– „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” w terminie do 15 lutego 2021 r. (pierwotnie 13 stycznia 2021 r.).

Szczegóły dotyczące kryteriów dostępu oraz zasad wsparcia udostępnione zostały na stronie ARiMR.

Uruchomieniu działań towarzyszył również szereg nowelizacji do rozporządzeń dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Celem nowelizacji ww. rozporządzeń było w szczególności dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego przede wszystkim ze zmiany: ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Najważniejsze „wspólne” zmiany, dla wszystkich ww. typów operacji wynikające ze znowelizowanych przepisów rozporządzeń to:

– konieczność posługiwania się przez Wnioskodawcę własnym, odrębnym numerem identyfikacyjnym (tzw. numerem EP), nie zaś numerem nadanym innemu podmiotowi (małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa). W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej należy posługiwać się numerem nadanym spółce;

– możliwość uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub dołączenia wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy;

– wprowadzenie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą – w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);

– doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu i Informacji o wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w operacjach typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wprowadzono zmiany dotyczące:

– umożliwienia złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru (a nie jak dotychczas – w jednym roku);

– obniżenia minimalnej liczby punktów, którą Wnioskodawca musi otrzymać, aby móc zakwalifikować się do przyznania pomocy finansowej – z 4 do 3 punktów;

– braku konieczności złożenia (w przypadku naborów rozpoczynających się w okresie od 1 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., w tym naboru, który został obecnie ogłoszony) wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, w dniu złożenia tego wniosku, tzw. dokumentów preselekcyjnych. Dokumenty te będą mogły zostać złożone w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy.

– dodania nowego załącznika w wykazie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, tj. Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych;

– brzmienia punktów a) – c) w § 13 ust. 3 pkt 18a) w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem;

– doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wnioski o przyznanie pomocy będą składane w ramach nowego naboru, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze;

– doprecyzowania przepisów w zakresie kryteriów wyboru operacji, poprzez wskazanie instrumentów wsparcia, z których uprzednie korzystanie wyklucza z możliwości uzyskania 1 punktu (dotyczy wyłącznie obszarów A, B, C i D).


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Styczeń 2021