Nowe nabory ARiMR


W dniu 20.11.2020 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w następujących typach operacji:

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.,

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.,

„Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie” – w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.

Wraz z uruchomieniem działań wprowadzony został szereg nowelizacji do rozporządzeń dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej. Celem nowelizacji ww. rozporządzeń było w szczególności dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego przede wszystkim ze zmiany: ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Najważniejsze „wspólne” zmiany, dla wszystkich ww. typów operacji wynikające ze znowelizowanych przepisów rozporządzeń to:

– konieczność posługiwania się przez Wnioskodawcę własnym, odrębnym numerem identyfikacyjnym (tzw. numerem EP), nie zaś numerem nadanym innemu podmiotowi (małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa). W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej należy posługiwać się numerem nadanym spółce;

– możliwość uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub dołączenia wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy;

– wprowadzenie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą – w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.;

– doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu i Informacji o wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w operacjach typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wprowadzono zmiany dotyczące:

– umożliwienia złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru (a nie jak dotychczas – w jednym roku);

– obniżenia minimalnej liczby punktów, którą Wnioskodawca musi otrzymać, aby móc zakwalifikować się do przyznania pomocy finansowej – z 4 do 3 punktów;

– braku konieczności złożenia (w przypadku naborów rozpoczynających się w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym naboru, który został obecnie ogłoszony) wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, w dniu złożenia tego wniosku, tzw. dokumentów preselekcyjnych. Dokumenty te będą mogły zostać złożone w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy.

– dodania nowego załącznika w wykazie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, tj. Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych;

– brzmienia punktów a) – c) w § 13 ust. 3 pkt 18a) w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem;

– doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wnioski o przyznanie pomocy będą składane w ramach nowego naboru, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze;

– doprecyzowania przepisów w zakresie kryteriów wyboru operacji, poprzez wskazanie instrumentów wsparcia, z których uprzednie korzystanie wyklucza z możliwości uzyskania 1 punktu (dotyczy wyłącznie obszarów A, B, C i D).

Dodatkowo w operacjach typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” odstąpiono od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy „Oświadczenia współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy”, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie – temu rolnikowi (Wnioskodawcy) lub jego małżonkowi – przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych naborów dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 


Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Listopad 2020