JPK V7M oraz JPK V7K – nowy obowiązek dla podatników VAT

Zniesienie obowiązku sporządzania i wysyłania do urzędu skarbowego deklaracji VAT-7/VAT-7K i zastąpienie jej plikami JPK V7M oraz JPK V7K, zapowiadane od dawna stało się rzeczywistością.

Do 30 września 2020 r. każdy czynny podatnik VAT zobowiązany był do wysyłki zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT. Obowiązek ten został uchylony z dniem 1 października 2020 r. w zamian ustawodawca wprowadził za pomocą nowelizacji ustawy o VAT nowy JPK_VAT z deklaracją od października 2020 roku określony strukturą JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych).  

Od października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy są zobowiązani do składania nowego pliku JPK. Nowa struktura JPK składa się z dwóch części:

 – deklaracyjnej – zastępującej aktualną deklarację VAT, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres,

 – ewidencyjnej – zastępującej dotychczasowy plik JPK_VAT rozszerzony do dodatkowe oznaczenia zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, niezbędne do prawidłowej analizy dokonywanych transakcji przez podatnika.

Podatnicy stosujący rozliczenie miesięczne zobowiązani są do wypełniania co miesiąc zarówno części ewidencyjnej, jak i części deklaracyjnej. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału wypełniają jedynie część ewidencyjną, a po zakończeniu danego kwartału wypełnią część ewidencyjną za ostatni miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK za cały kwartał.

Nowa struktura JPK zawiera rozbudowany zakres informacji dotyczących transakcji zakupów i sprzedaży (w porównaniu do rodzaju danych, jakie dotychczas przedsiębiorcy przekazywali organom podatkowym). Nowa struktura JPK_V7 zawiera w sobie dodatkowe oznaczenia, tj. kody, które można podzielić na trzy grupy:

1. Kody grup towarów i usług (GTU) – oznaczenia stosowane po stronie sprzedaży, które obejmują towary i usługi wrażliwe na nadużycia podatkowe.

Kody GTU dotyczą grup towarów i usług z branż szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymagających oznaczania kodami GTU. Lista towarów i usług podlegająca obowiązkowi oznaczania kodami GTU, obejmuje:

sprzedaż alkoholu – kod GTU 1

handel paliwem – kod GTU 2

sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych – kod GTU 3

wyroby tytoniowe – kod GTU 4

handel odpadami, surowcami wtórnymi itp. – kod GTU 5 

urządzenia elektroniczne – kod GTU 6

sprzedaż pojazdów i części samochodowych – kod GTU 7

wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie – kod GTU 8

handel lekami – kod GTU 9

budynki, budowle i grunty – kod GTU 10

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – kod GTU 11

usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. – kod GTU 12 

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – kod GTU 13

2. Kody procedur transakcji – ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT.

Jeżeli chodzi o oznaczenia literowe lub literowo-cyfrowe wymagane dla niektórych transakcji, to ewidencja, zgodnie z  § 10 ust. 4 rozporządzenia, musi zawierać również dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – oznaczenie „EE”;

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – oznaczenie „TP”;

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_WNT”;

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT – oznaczenie „TT_D”;

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_T”;

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT – oznaczenie „MR_UZ”;

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) – oznaczenie „I_42”;

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) – oznaczenie „I_63”;

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV”;

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT – oznaczenie „B_SPV_DOSTAWA”;

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT – oznaczenie „B_ MPV_PROWIZJA”;

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

3. Kody typów dokumentów – przepisy wprowadzają oznaczenia dla niektórych typów dokumentów.

Dla dokumentów zakupu wyróżnia się następujące oznaczenia dokumentów w JPK V7:

„MK” – faktury wystawiane przez podatnika (dostawcę lub usługodawcę), który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, określoną w art. 21 ustawy o VAT.

WEW” – dokumenty wewnętrzne, dotyczące: rocznej korekty podatku naliczonego ze względu na zmianę współczynnika odliczenia podatku naliczonego w przypadku sprzedaży mieszanej;

VAT_RR” – faktury VAT RR, które wystawia czynny podatnik VAT, nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego;

Dla dokumentów sprzedaży, wyróżnić można następujące oznaczenia dokumentów w JPK V7:

RO” – zbiorczy dokument wewnętrzny, dotyczący sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Oznaczenie „RO” mają obowiązek stosować przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej,

FP” – dotyczy faktur wystawianych do paragonu, 

WEW” – dokument wewnętrzny, dotyczący czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Obejmuje ono np.:

– nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

– korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

– dokument zbiorczy, dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (sprzedaż bezrachunkowa).

Dokonanie poprawnych oznaczeń transakcji w przesyłanym pliku JPK V7 jest obowiązkowe, a niewypełnienie tego obowiązku jest karane. Ustawodawca bowiem zastrzega, że za wadliwie przesłany plik JPK V7, który uniemożliwi przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy podatkowe grożą kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Kara za błędy w przesłanym JPK V7 w wysokości 500 zł jest naliczana dla każdego błędu z osobna. Podatnik ma możliwość jej uniknięcia jeśli w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono błąd, dokona skorygowania przesłanego pliku JPK V7 lub złoży stosowne wyjaśnienia. Za dzień stwierdzenia błędu należy rozumieć, dzień w którym:  podatnik samodzielnie wykrył błąd lub otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego (jeśli błąd został wykryty przez organ skarbowy). Na podatnika, który nie zastosuje powyższego obowiązku, w drodze decyzji zostanie nałożona kara pieniężna. Z kary pieniężnej zwolnieni będą jedynie podatnicy, którzy popełnili wykroczenie lub przestępstwo skarbowe za ten sam czyn, za które już zostali pociągnięci do odpowiedzialności. 

 

Źródło:  www.podatki.gov.pl

 


Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 

Grudzień 2020