W terminie od 9 do 30 września 2020 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy przyjmować będą wnioski o przyznanie jednorazowego wyjątkowego wsparcia związanego z wystąpieniem kryzysu spowodowanego COVID-19.

Pomoc przeznaczona jest dla gospodarstw prowadzących wybrane kierunki produkcji rolnej uznane za szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19 i wymagających wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej i przetrwania kryzysu.

Wysokość wsparcia będzie ustalana w oparciu o przedziały kwotowe określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. Dla jednego gospodarstwa pomoc nie może być wyższa niż 7 000 euro. Łączna zaś pomoc dla rolnika prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, obejmujących sektory rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, nie może przekroczyć 100 000 EUR.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

– 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

– 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

– 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

– 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

– kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

– gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

– indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

– szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

– tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467)

Formularze oraz dodatkowe informacje dotyczące programu dostępne są pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html

Łukasz Piotrowski
Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/