Do 30 czerwca (pierwotnie do 29 maja) prowadzony będzie długo wyczekiwany przez rolników nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D. Wnioski przyjmowane będą przez właściwe miejscowo oddziały regionalne ARiMR.

Modernizacja gospodarstw rolnych – zmiana terminu

Do 30 czerwca więcej informacji (pierwotnie do 29 maja) prowadzony będzie długo wyczekiwany przez rolników nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D. Wnioski przyjmowane będą przez właściwe miejscowo oddziały regionalne ARiMR.

Jest to propozycja wsparcia, finansowana w ramach PROW 2014–  –2020, skierowana do rolników posiadających gospodarstwa oraz nadany indywidualnie numer gospodarstwa (obecnie brak możliwości posługiwania się numerem współmałżonka), których wielkość ekonomiczna (SO) w roku bazowym mieści się w przedziale od 13 tys. euro do 200 tys. euro.  Od opisanej wyżej reguły wyjątek stanowią rolnicy, którzy wspólnie wnioskują o przyznanie pomocy. W przypadku wspólnego wnioskowania dolna granica wielkości ekonomicznej (SO) pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich wspólnie wnioskujących gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Po zrealizowaniu operacji wielkość ekonomiczna każdego ze wspólnie wnioskujących gospodarstw musi osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w odniesieniu do roku wyjściowego.

Wnioskodawcy na własną odpowiedzialność mogą rozpocząć realizację inwestycji po złożeniu wniosku (zgodnie z właściwym trybem wyboru oferentów). Zakończenie operacji musi natomiast nastąpić w okresie:

– 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach,

– 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie,

– w każdym przypadku jednak nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” ma postać dofinansowania części poniesionych przez beneficjentów kosztów związanych z realizowaną operacją. Poziom dofinansowania wynosi 50%, a w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Łączna wartość wsparcia w ramach tego poddziałania nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi do 200 tys. zł w całym okresie PROW 2014–2020.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych przez beneficjenta punktów związanych z:

– przedmiotem planowanej operacji: premiowane są m.in. inwestycje służące ochronie środowiska lub zapobiegające zmianie klimatu oraz inwestycje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich i magazynów paszowych (w aktualnym naborze wyłączono ze wsparcia inwestycje trwale powiązane z gruntem realizowane przez osoby wspólnie wnioskujące oraz polegające na dokończeniu rozpoczętych inwestycji budowlanych),

– planowanym zwiększeniem skali produkcji,

– zmianą profilu produkcji rolnej, której realizacja wpłynie na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie,

– uczestnictwem w unijnych lub krajowych systemach jakości,

– wiekiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (preferencja ta została jednak obniżona w stosunku do lat ubiegłych do 1 punku),

Nowym kryterium jest natomiast punkt dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, którym do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

W ramach tegorocznego naboru zrezygnowano natomiast z uwzględniania kryteriów wojewódzkich.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U., poz. 1371) z późniejszymi zmianami.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/

Łukasz Piotrowski

Główny specjalista ds. ekonomiki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Maj 2020