Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Urzędem Skarbowym w Świeciu zorganizował konferencję „Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika”, która odbyła się 27 lutego br. w sali Starostwa Powiatowego w Świeciu.

„Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika”- relacja ze szkolenia.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z Urzędem Skarbowym w Świeciu zorganizował konferencję „Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika”, która odbyła się 27 lutego br. w sali Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Spotkanie adresowane było dla rolników z powiatu świeckiego oraz pobliskich powiatów. Podczas konferencji pracownicy z Urzędu Skarbowego w Świeciu zapoznali uczestników z procedurami podatkowymi. Omówiono czynności sprawdzające, których rolą jest bieżąca, wstępna weryfikacja prawidłowości  deklarowanych przez podatnika zobowiązań podatkowych, mająca jak najszybciej zapobiec powstawaniu ewentualnych zaległości podatkowych. Dzięki czynnościom sprawdzającym podatnik unika ewentualnych wysokich odsetek za zwłokę, ale i budżet państwa terminowo uzyskuje zaplanowane dochody z podatków. Następnie zapoznano uczestników z przebiegiem kontroli podatkowej, która odbywa się następująco: zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, sprawdzanie dokumentów, przeprowadzanie dowodów, sporządzenie i doręczenie protokołu kontroli, prawo do wniesienia zastrzeżeń w terminie 14 dni, udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia w ciągu 14 dni. Uczestników poinformowano o prawach i obowiązkach kontrolowanych. Zapoznano z postępowaniem podatkowym, które  wszczyna się na żądanie strony lub urzędu. Przedstawiono prawa podatnika w postępowaniu i procedurę postępowania podatkowego.

Poinformowano o najczęściej stwierdzonych nieprawidłowościach w rozliczeniach rolników: wspólne gospodarstwo rolne a rejestracja do VAT, odliczanie VAT od wspólnych zakupów, nieewidencjonowanie całości sprzedaży, przekazywanie towarów na cele osobiste podatnika, działalność gospodarcza a rolnik ryczałtowy. 

Podczas spotkania słuchacze mieli również możliwość zapoznania się z istotnymi zmianami w podatku od towarów i usług w 2020 roku. Omówiono wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT tzw. White listę. Zapoznano z indywidualnym rachunkiem podatkowym (tzw. mikrorachunkiem podatkowym) służącym do wpłat podatków PIT, CIT, VAT. Kolejnym tematem były zmiany od 1 maja 2019 r. odnośnie kas on-line. Omówiono także nowy system kontroli obrotu paliwami opałowymi.

Ostatni wykład przeprowadziła Aleksandra Erdmańska – specalista ds. podatków KPODR nt. mechanizmu podzielonej płatności – split payment. Przedstawiono słuchaczom załącznik nr 15 do znowelizowanej Ustawy VAT, poinformowano w jakich sytuacjach należy obowiązkowo  zapłacić MPP.  Zapoznano z sankcjami dla sprzedawcy i nabywcy w związku z nie zastosowaniem spit paymentu.

Rolnicy podczas szkolenia mieli możliwość pogłębić dotychczasową wiedzę nt. kontroli podatkowej oraz zdobyć nowe informacje na temat zmian w rozliczaniu podatku VAT.

Fot. Marta Knop-Kołodziej

Aleksandra Erdmańska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Podobne szkolenie odbyło się w Radziejowie w Restauracji „Arkadia” 28 lutego br. pod patronatem KPODR oraz Urzędu Skarbowego w Radziejowie. Organizatorem był Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.

W szkoleniu udział wzięli rolnicy z terenu powiatu radziejowskiego. Pierwszym wykładowcą był Andrzej Przybyłowski, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radziejowie. W trakcie wykładu przybliżył słuchaczom zagadnienia z zakresu uprawnień i obowiązków kontrolujących i podatników w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej.

 Następnie Tomasz Kordylak, Ekspert Skarbowy w Wieloosobowym Stanowisku Kontroli Podatkowej przedstawił najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez rolników na podstawie ujawnionych błędów przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej.

Po przerwie Iwona Serkowska, główny specjalista ds. podatków z KPODR przedstawiła uczestnikom nowe przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment), a także metody wypełniania przelewów w wersji elektronicznej oraz papierowej, omówiła zasady uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku VAT. Na zakończenie  poruszyła tematykę związaną z białą listą podatników VAT, mikrorachunkiem podatkowym, fakturą do paragonu. 

Uczestnicy szkolenia mogli uzyskać wyjaśnienia w indywidualnych sprawach bezpośrednio od pracowników Urzędu Skarbowego w Radziejowie oraz informacje na temat mechanizmu podzielonej płatności. W podsumowaniu podkreślono znaczenie zarówno znajomości przepisów prawa podatkowego, jak również ich stosowania w działalności prowadzonej przez rolnika, zwrócono uwagę jak wiele obowiązków spoczywa na osobach prowadzących działalność gospodarczą.

Iwona Serkowska

Główny specjalista ds. podatków

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kwiecień 2020